ខែក្រោយអូនការ – ចឺម ( Official Music Video )

  • Post category:Songs
  • Post comments:0 Commentsបទ : ខែក្រោយអូនការ
ដឹកនាំសម្តែង: BAI SOKPHAK
និពន្ឋទំនុកច្រៀង : ហ៊ាង ម៉េងហួរ
និពន្ឋទំនុកភ្លេង: រ៉េន វ៉ាន់ណា
និពន្ឋបទភ្លេង : ទីណូ ( ទូ )
ថតដោយ: មឿង ម៉ានុត
កាត់តរូបភាព: BAI SOKPHAK
ច្រៀងដោយ : ចឺម
( Official Music Video )
#SundayProduction#Jerm#

Follow Us:
► YouTube: https://bit.ly/3kpRY1d
► Instagram: https://bit.ly/2PpV5M8
► Facebook: https://bit.ly/3cfRRmr
► TikTok: https://bit.ly/2Om18Ro

Copyright © Sunday production
Website: www.sundayproduction.com
Contact: Sundayproduction@gmail.com
#ខករយអនករ #ចម #Official #Music #Video
Sunday Production Official

Leave a Reply