ដល់ថ្ងៃដូនតា – អនុស្សាវរីយ៍ ( Official Music Video )

  • Post category:Songs
  • Post comments:0 Commentsបទ: ដល់ថ្ងៃដូនតា
ដឹកនាំសម្តែង: គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody : សុន រដ្ឋា
និពន្ធបទភ្លេង: ឡុង គឹមលាង
Guitarist : រុំ តុលា
ដៃទ្រ: បងផ្លក់ ហៅសុខគាតូច
ថតដោយ: គីម ផល្លីន
កាត់តរូបភាព: គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ : អនុស្សាវរីយ៍
( Official Music Video )
#SundayProduction#

Follow Us:
► YouTube: https://bit.ly/3kpRY1d
► Instagram: https://bit.ly/2PpV5M8
► Facebook: https://bit.ly/3cfRRmr
► TikTok: https://bit.ly/2Om18Ro

Copyright © Sunday production
Website: www.sundayproduction.com
Contact: Sundayproduction@gmail.com
#ដលថងដនត #អនសសវរយ #Official #Music #Video
Sunday Production Official

Leave a Reply