ផ្តើមពី Fan – បូលីពៅ ( Official Music VIDEO )

  • Post category:Songs
  • Post comments:0 Commentsបទ : ផ្តើមពី Fan
ដឹកនាំសម្តែង៖ គីម ផល្លីន
និពន្ឋទំនុកច្រៀង : សុិន ធារី
បទភ្លេង: Mr. Black
ថតដោយ៖ គីម ផល្លីន
កាត់តរូបភាព៖ គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ : បូលីពៅ
( Official Music VIDEO )
#SundayProduction#Bolypov #

Follow Us:
► YouTube: https://bit.ly/3kpRY1d
► Instagram: https://bit.ly/2PpV5M8
► Facebook: https://bit.ly/3cfRRmr
► TikTok: https://bit.ly/2Om18Ro

Copyright © Sunday production
Website: www.sundayproduction.com
Contact: Sundayproduction@gmail.com
#ផតមព #Fan #បលព #Official #Music #VIDEO
Sunday Production Official

Leave a Reply